Zadanie 2.

Z danych o ludności pewnego miasta wynika, że w trzech kolejnych okresach liczba ludności wynosiła odpowiednio 5000, 7500, 8250. Oblicz średni przyrost względny ludności.

Rozwiązanie

W tym celu należy najpierw policzyć wartości cechy, czyli przyrosty względne na poszczególne okresy:

Zgodnie ze wzorem średni przyrost względny wynosi:

Średnia arytmetyczna tempa przyrostu liczby mieszkańców wynosi

Jest ona niewłaściwą charakterystyką, gdyż liczba wskazań tej średniej w trzecim okresie wynosiłaby 8450 (bo 5000∙1,3∙1,3=8450), podczas gdy faktycznie było ich 8250. Dla średniej geometrycznej wynik sprawdzenia jest poprawny, bo