6.7. Tworzenie nowych tabel.

Listing 6.7.1.

<HTML>
  <HEAD>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
		<TITLE>Tworzenie nowej tabeli</TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <CENTER>
      <H1>Tworzenie nowej tabeli</H1>
      <?php
        $connection = mysql_connect("localhost","root","")
          or die ("Nie można połączyć się z serwerem");
        $db = mysql_select_db("plody_rolne",$connection)
          or die ("Nie można wybrać bazy danych");
				mysql_query("SET NAMES 'utf8'");	//ustawienie polskich znaków
        $query = "CREATE TABLE warzywa (nazwa VARCHAR(20),
          ilosc VARCHAR(20))";
        $result = mysql_query($query)
          or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się: " . mysql_error());
        $query = "INSERT INTO warzywa (nazwa, ilosc) VALUES(
          'kukurydza', '2083')";
        $result = mysql_query($query)
          or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się: " . mysql_error());
        $query = "INSERT INTO warzywa (nazwa, ilosc)
          VALUES('szpinak', '1993')";
        $result = mysql_query($query)
          or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się: ". mysql_error());
        $query = "INSERT INTO warzywa (nazwa, ilosc)
          VALUES('buraki', '437')";
        $result = mysql_query($query)
          or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się: " . mysql_error());
        $query = "SELECT * FROM warzywa";
        $result = mysql_query($query)
          or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się: ". mysql_error());
        echo "<TABLE BORDER='1'>";
        echo "<TR>";
        echo "<TH>Nazwa</TH><TH>Ilość</TH>";
        echo "</TR>";
        while ($row = mysql_fetch_array($result))
        {
          echo "<TR>";
          echo "<TD>", $row[nazwa], "</TD><TD>".
          $row['ilosc'], "</TD>";
          echo "</TR>";
        }
        echo "</TABLE>";
        mysql_close($connection);
      ?>
    </CENTER>
  </BODY>
</HTML>