6.4. Aktualizowanie danych.

Listing 6.4.1.

<HTML>
  <HEAD>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <TITLE>
      Aktualizacja danych w bazie
    </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
    <CENTER>
      <H1>Aktualizacja danych w bazie</H1>
      <?php
      $connection = mysql_connect("localhost","root","")
        or die ("Nie można połączyć się z serwerem");
      $db = mysql_select_db("plody_rolne",$connection)
        or die ("Nie można wybrać bazy danych");
			mysql_query("SET NAMES 'utf8'");	//ustawienie polskich znaków
			//Do aktualizacji służy klauzula UPDATE:
      $query = "UPDATE owoc SET ilosc = 234 WHERE nazwa = 'gruszki'";
      $resu1t = mysql_query($query)
        or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się: ".mysql_error());
      $query = "SELECT * FROM owoc";
      $result = mysql_query($query)
        or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się: " . mysql_error());
      echo "<TABLE BORDER='1'>";
      echo "<TR>";
      echo "<TH>Nazwa</TH><TH>Ilość</TH>";
      echo "</TR>";
      while ($row = mysql_fetch_array($result))
      {
        echo "<TR>";
        echo "<TD>", $row['nazwa'], "</TD><TD>",
          $row['ilosc'], "</TD>";
        echo "</TR>";
      }
      echo "</TABLE>";
      mysql_close($connection);
    ?>
    </CENTER>
  </BODY>
</HTML>