6.3. Połączenie z bazą danych za pomocą PHP oraz wyświetlenie danych z tabeli

Listing 6.3.1.

<HTML>
	<HEAD>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
		<title>Połączenie z bazą danych</title>
	</HEAD>
<BODY>
		 <CENTER>
      <H1>Połączenie z bazą danych</H1>
      <?php
				//Funkcja mysql_connect() służy do połączenia z serwerwm baz danych
				//argumenty funkcji to: adres_serwera, nazwa _użytkownika, hasło
        $connection = mysql_connect("localhost","root","")
				//jeżeli połączenie nie może być nawiązane wyświetlamy komunikat:
          or die ("Nie można połączyć się z serwerem");
				//następnie wybieramy bazę danych za pomocą funkcji mysql_select_db
        $db = mysql_select_db("plody_rolne", $connection) 
          or die ("Nie można wybrać bazy danych");
				//Od tego miejsca rozpoczyna się wyświetlenia danych z tabeli owoc:
        $query = "SELECT * FROM owoc";
        $result = mysql_query($query)
          or die("Wykonanie zapytania nie powiodło się: " . mysql_error());
        echo "<TABLE BORDER='1'>";
        echo "<TR>";
        echo "<TH>Nazwa</TH><TH>Ilość</TH>";
        echo "</TR>";
        while ($row = mysql_fetch_array($result))
        {
          echo "<TR>";
          echo "<TD>", $row['nazwa'], "</TD><TD>", $row['ilosc'],
            "</TD>";
          echo "</TR>";
        }
        echo "</TABLE>";
				//Zamykamy połączenie z bazą:
        mysql_close($connection);
      ?>
    </CENTER>
</BODY>
</HTML>